Rekrutacja

I.   Zasady rekrutacji do Publicznego Gimnazjum nr 6

 rok szkolny 2016 / 2017.

     1. Uczeń gimnazjum podlega obowiązkowi szkolnemu.

2. Do klasy pierwszej Publicznego Gimnazjum nr 6 przyjmowani są absolwenci szkół podstawowych:

a) zamieszkali w obwodzie gimnazjum na podstawie zgłoszenia rodziców,

b) zamieszkali poza obwodem gimnazjum na podstawie wniosku rodziców
po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z określonymi kryteriami, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.
 

3. Kryteriom określonym w postępowaniu rekrutacyjnym przyznano określoną liczbę punktów oraz zdefiniowano dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia.

Podstawy prawne:

Rekrutacja do klas pierwszych gimnazjów publicznych obejmuje nabór do oddziałów:

- ogólnych,
- sportowych,
- integracyjnych.

Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły

Do klasy pierwszej publicznego gimnazjum z urzędu przyjmowani będą uczniowie zamieszkali w obwodzie swojej szkoły na podstawie zgłoszenia. Oznacza to, że uczniowie ci nie podlegają postępowaniu rekrutacyjnemu.

Obwód szkoły można sprawdzić na GEOPORTALU Miasta Biała Podlaska.

Kandydaci spoza obwodu

Jeżeli publiczne gimnazjum nadal dysponuje wolnymi miejscami, do klasy pierwszej mogą być przyjęci uczniowie zamieszkali poza obwodem szkoły, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

Rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do dowolnie wybranych trzech gimnazjów zgodnie z własnymi preferencjami, szkoła wskazana na pierwszym miejscu jest szkołą pierwszego wyboru. Wniosek o przyjęcie dziecka, rodzice składają wyłącznie w publicznym gimnazjum pierwszego wyboru.

Kandydaci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego mogą ubiegać się o przyjęcie do oddziałów integracyjnych w Publicznym Gimnazjum nr 4 w Białej Podlaskiej lub oddziałów ogólnodostępnych w pozostałych placówkach. Wypełniony wniosek wraz z oryginałem orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego należy złożyć w szkole pierwszego wyboru.

Deklarując naukę w klasie sportowej należy wypełnić i złożyć wniosek, wybierając gimnazjum i oddział sportowy. Dodatkowymi dokumentami wymaganymi do oddziału sportowego są:
- orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania danego sportu,
- pisemna zgoda rodziców.
Informację o terminach sprawdzianów dodatkowych prób sprawności fizycznej szkoły podadzą do wiadomości na swoich stronach internetowych.

W przypadku podjęcia decyzji o nauce kandydata w gimnazjum innym niż prowadzone przez Gminę Miejską Biała Podlaska, rodzic zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego powiadomienia szkoły obwodowej o miejscu realizacji obowiązku szkolnego.

KRYTERIA REKRUTACJI

Kryterium Punkty Dokumenty potwierdzające
spełnianie kryterium
Kandydat mieszka na terenie miasta Biała Podlaska 100 Oświadczenie rodzica o zamieszkiwaniu na terenie miasta Biała Podlaska
Świadectwo z wyróżnieniem 10 Kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, potwierdzona za zgodność z oryginałem
Ocena zachowania wzorowe – 8
bardzo dobre – 6
dobre – 4
Oceny z przedmiotów: język polski, język obcy, matematyka i przyroda celujący – 8
bardzo dobry – 6
dobry – 4
dostateczny – 2
Inne osiągnięcia, wyróżnione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, co najmniej na etapie powiatu 5 Kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
Wynik sprawdzianu po klasie szóstej, przedstawiony w procentach, z części pierwszej i drugiej, mnożony przez 0,2   Kopia zaświadczenia Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o wynikach sprawdzianu
Absolwenci:
- Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 kandydujący do Publicznego Gimnazjum nr 4
- absolwenci Szkoły Podstawowej nr 6 kandydujący do Publicznego Gimnazjum nr 5
- absolwenci Szkoły Podstawowej nr 9 kandydujący do Publicznego Gimnazjum nr 6
5 Kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Lp. Rodzaj czynności Data rozpoczęcia Data zakończenia
1. Składanie zgłoszeń przez kandydatów do gimnazjów obwodowych 15.03.2016 r.
godz. 8.00
31.05.2016 r.
godz. 15.00
2. Składanie wniosków o przyjęcie do gimnazjum 15.03.2016 r.
godz. 8.00
28.06.2016 r.
godz. 15.00
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 08.07.2016 r.
godz. 10.00
4. Potwierdzenie przez kandydatów woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenia o wynikach sprawdzianu oraz innych wymaganych dokumentów 08.07.2016 r.
godz.10.00
13.07.2016 r.
godz. 15.00
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 15.07.2016 r.
godz.10.00

Zgłoszenie do obwodowego gimnazjumWniosek o przyjęcie go gimnazjumWybór języków 


Odwiedzin: 199864
Plan lekcji Dzwonki Kalendarz Zebrania z rodzicami Kontakt
Projekt i wykonanie: Orange Computers