Projekt edukacyjny - regulamin


Regulamin realizowania projektów edukacyjnych

§ 1.

1. Projekty realizowane są przez uczniów w klasie drugiej, a w szczególnych wypadkach ich realizacja może zostać dokończona lub przesunięta do klasy trzeciej.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia
    z realizowania projektu edukacyjnego.

3. Uczeń, który zaliczył projekt, ale powtarza klasę, nie musi, ale może go ponownie realizować.

§ 2.

1. W Gimnazjum nr 6 w Białej Podlaskiej dopuszcza się realizację różnych rodzajów projektów:

   • badawczych, np.:
    
„Czym różni się obraz kobiety w polskiej literaturze romantycznej i pozytywistycznej?”,
     „W jaki sposób racjonalnie korzystać z zasobów naturalnych ziemi?”,
     „W jaki sposób porusza się motorower?”,
    „Jak liczylibyśmy, gdyby ludzie mieli nie pięć, lecz cztery palce u każdej ręki?”.

   zadaniowych, np.:
    
„Jak zorganizować akcję czytania dzieciom w przedszkolach?”,
     „Jak zorganizować szkolne Święto Sportu?”,
    „Wycieczka klasowa- realna czy tylko wirtualna?”,
    „Jak zainteresować innych uczniów szkoły polskimi filmami?”.

   • społecznych, np.:
    
„Jak poprawić bezpieczeństwo na ulicach w okolicy naszej szkoły?”,
     „Co możemy zrobić aby osiedlowy park był miejscem atrakcyjnym dla dzieci i młodzieży?”,
    „Co zrobić by akcja sprzątania świata zaktywizowała mieszkańców naszego miasta?”.

Czas trwania projektów powinien wynosić od dwóch tygodni do trzech miesięcy
i może być przedłużony przez opiekuna zespołu.

§ 3.

1. Szkoła zapewnia warunki do realizacji projektów w ramach posiadanych przez siebie środków.

§ 4.

1. Projekty edukacyjne realizowane są w zespołach wewnątrzklasowych lub międzyklasowych.

2. Uczeń dokonuje wyboru tematu projektu po zapoznaniu się z propozycjami nauczycieli opiekunów projektów
    do 15 października każdego roku szkolnego .

3. Nad podziałem uczniów w zespoły projektowe czuwa wychowawca klasy.

4. Ten sam projekt może być realizowany, za zgodą opiekuna projektu, przez kilka zespołów uczniowskich.

5. W roku szkolnym 2010/2011 każdy nauczyciel jest opiekunem jednego projektu.

6. Zespoły projektowe powinny liczyć od 2 do 6 uczniów.
    Dopuszcza się możliwość powiększenia składu zespołu projektowego za zgodą opiekuna projektu.

§ 5.

1. Nad realizacją konkretnego projektu czuwają przewodniczący zespołów i opiekun projektu.

2. Zadaniem przewodniczącego zespołu przedmiotowego jest przedstawienie dyrektorowi szkoły listy tematów projektów
   możliwych do realizacji w danej klasie II – do 30 września każdego roku szkolnego (do 30 listopada 2010).
   Wybierając temat należy uwzględnić program nauczania, program wychowawczy,
   plan pracy szkoły, zainteresowania i możliwości uczniów.

3. Zadania opiekuna projektu:

   • omówienie scenariusza projektu z uczniami, którzy wybrali dany temat tzn:

    a) określenie celów i czasu realizacji projektu;
    b) zaplanowani formy pracy, zbierania informacji i dokumentowania prac projektowych;
    c) dokonanie podziału zadań w zespole i ustalenie zasad współpracy;
    d) określenie kryteriów oceny projektu;
   e) zaplanowanie sposobu prezentacji i podsumowani projektu;

   • przygotowanie dokumentacji i zapoznanie uczniów z zasadami jej prowadzenia:
   a) karta projektu;
   b) karta samooceny ucznia;


   • pomoc w prezentacji projektu;
   • ocena projektu;
   • komunikacja z wychowawcą ucznia nt. jego udziału w projekcie.

4. Nauczyciel niebędący opiekunem projektu jest zobowiązany do udzielania konsultacji uczniom w zakresie tematu.

§ 6.

1. Wychowawca klasy zobowiązany jest do:

  • poinformowania uczniów i ich rodziców prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego
    ( do 30 września każdego roku szkolnego, a w roku szkolnym 2010/2011 do 30 listopada 2010);

   • prowadzenie działań organizacyjnych związanych z realizacją projektu przez wszystkich uczniów klasy w szczególności:
     a) wyboru tematu projektu przez każdego ucznia klasy;
     b) podziału na zespoły projektowe zgodnie z preferencjami uczniów i możliwościami opiekunów projektów,
         a w przypadku, gdy uczeń nie dokona wyboru tematu projektu – włączenie go do określonego zespołu
        przy uwzględnieniu zainteresowań i możliwości ucznia;
     c) stałego kontaktu z opiekunami projektów;
     d) monitorowania udziału uczniów w pracach;
     e) przekazywania informacji o wynikach monitorowania rodzicom;

  • uwzględnienie zaangażowania każdego ucznia w prace zespołu projektowego przy ustalaniu oceny zachowania,

  • prowadzenie odpowiednich zapisów w dokumentacji szkolnej, związanych z realizacją przez ucznia projektu edukacyjnego
    (dziennik lekcyjny, arkusze ocen, świadectwa, inne ustalone przez szkołę).

§ 7.

1. Zakończeniem projektu jest publiczna prezentacja, której forma jest uzależniona od tematyki realizowanego projektu
    (np.: akademia, gazetka, przedstawienie, impreza szkolna, prezentacja multimedialna, film).

2. Prezentacje projektów odbywać się będą w miesiącach marcu, kwietniu i maju
    (w wyjątkowych sytuacjach prezentacja może się odbyć w innym terminie)

§ 8.

1. Oceny projektu dokonuje opiekun, który może konsultować się z innymi nauczycielami przed jej dokonaniem.

2. Kryteria oceny projektu powinny uwzględniać:

  • sprawozdania z projektu (np.: karta realizacji projektu);
  • wytwory materialne dokonane przez uczniów w projekcie, o ile takie były planowane i powstały;
  • sposób prezentacji projektu lub przedsięwzięcia, jeśli były one celem projektu;
  • samoocenę uczniów.

3. Opiekun projektu powinien przedstawić informację wychowawcy klasy o przebiegu realizacji projektu przez uczniów,
    ocenie projektu i poszczególnych uczniów.

4. Ocena uwzględnia udział każdego ucznia należącego do zespołu w pracach projektowych
   i kończy się stwierdzeniem uogólniającym: ,,zaliczył/nie zaliczył udział w projekcie”,
    która jest podstawą do dokonania zapisu na świadectwie ukończenia gimnazjum i w innych dokumentach szkolnych.

§ 9.

Dokumentacja zgromadzona w trakcie realizacji projektu jest przechowywana do końca nauki ucznia w gimnazjum

§ 10.

1. Sytucje problemowe pojawiające się podczas realizacji projektu rozstrzyga Dyrektor szkoły.

2. Dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną może zmienić zapisy niniejszego regulaminu.

 

Odwiedzin: 199864
Plan lekcji Dzwonki Kalendarz Zebrania z rodzicami Kontakt
Projekt i wykonanie: Orange Computers