Biblioteka regulamin

REGULAMIN BIBLIOTEKI

I REGULAMIN

KORZYSTANIA Z PODRĘCZNIKÓW

 

 

 

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ PUBLICZNEGO   

 

GIMNAZJUM NR 6 im JANA PAWŁA II W ZESPOLE SZKÓŁ  

 

W BIAŁEJ PODLASKIEJ

  

Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią i szkolnym ośrodkiem informacji służącą uczniom, ich rodzicom, nauczycielom i pracownikom szkoły: wspiera nauczycieli w pracy zawodowej i doskonaleniu własnym, dostarcza środków dydaktycznych, wspomaga działania szkoły w realizacji programów nauczania, szkolnego programu wychowawczego i programu profilaktyki. 

I Postanowienia ogólne

1. Wspiera działania szkoły w zakresie przygotowania uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym, stwarza uczniom warunki do nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł i zasobów bibliotecznych, w tym stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych.
2. Organizuje zajęcia czytelnicze, upowszechnia czytelnictwo, rozbudza i rozwija indywidualne zainteresowania uczniów oraz wyrabia i pogłębia u uczniów nawyk czytania i uczenia się, podejmuje różnorodne działania rozwijające wrażliwość kulturową i społeczną.
3. Biblioteka szkolna wspiera rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, poprzez polecanie im odpowiedniej literatury pedagogicznej, współpracuje z uczniami, nauczycielami i rodzicami (prawnymi opiekunami) oraz innymi bibliotekami, w tym z biblioteką publiczną.
4. Księgozbiór biblioteki udostępniany jest bezpłatnie uczniom, ich rodzicom, nauczycielom i pracownikom szkoły.
5. Biblioteka udostępnia zbiory w czasie zajęć dydaktycznych zgodnie z organizacją roku szkolnego zgodnie z harmonogramem pracy ustalonym na początku roku szkolnego.
 

II Regulamin wypożyczalni

1. W bibliotece należy zachowywać się cicho i kulturalnie.
2. Czytelnik może jednorazowo wypożyczyć 4 książki na okres 1 miesiąca z możliwością przedłużenia.
3. W wypożyczalni jest wolny dostęp do półek, wybraną książkę należy przekazać bibliotekarzowi w celu jej wypożyczenia.
4. Czytelnik odpowiada materialnie za wypożyczone książki, zagubioną lub zniszczoną książkę zobowiązany jest odkupić (taką samą książkę lub wskazaną przez bibliotekarza).
5. Klasy, klasopracownie, kółka zainteresowań i inne organizacje szkolne mogą dokonywać wypożyczeń zbiorowych za pośrednictwem wychowawców lub opiekunów poszczególnych organizacji. Nauczyciele ci ponoszą pełną odpowiedzialność za całość wypożyczonych zbiorów i rejestrowanie ich obiegu wśród uczniów.
6. Ze zbiorów audiowizualnych uczniowie mogą korzystać na lekcjach w obecności nauczyciela.
7. Wychowawcy klas w porozumieniu z nauczycielem-bibliotekarzem dbają o to, aby uczniowie 2 tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego zwrócili wypożyczone dokumenty.
8. Czytelnicy opuszczający szkołę obowiązani są rozliczyć się z biblioteką.
9. Uczeń ma prawo korzystania ze zbiorów i mediów jako źródła informacji oraz z warsztatu informacyjnego biblioteki i wykorzystywania zdobytej wiedzy do nauki własnej.
10. Uczeń powinien dbać o wszystkie wypożyczone z biblioteki zbiory. Książka jest najlepszym przyjacielem ucznia – należy ją szanować i obchodzić się z nią jak z przyjacielem.
 

III Regulamin czytelni

1. Czytelnia jest czynna w godzinach pracy biblioteki.
2. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów tj. księgozbioru podręcznego, czasopism i zbiorów wypożyczalni.
3. Przed opuszczeniem biblioteki czasopisma, książki i programy edukacyjne odnosi się na miejsce.
4. Czytelnia jest także miejscem cichej nauki własnej oraz douczania w ramach pomocy koleżeńskiej.
5. Czytelnicy przebywający w bibliotece w godzinami lekcyjnych zobowiązani są do wpisania swojego nazwiska do zeszytu czytelni oraz do przestrzegania zaleceń bibliotekarza.
6. W czytelni obowiązuje cisza, zakaz spożywania posiłków i picia napojów.
 

IV Regulamin korzystania ze stanowisk komputerowych

1. Komputery w bibliotece szkolnej służą wyłącznie do poszukiwania materiałów na potrzeby edukacyjne, wykonywania własnych prac dla potrzeb szkolnych, bądź zajęć dodatkowych, tworzenia dokumentów Samorządu Uczniowskiego i innych organizacji działających w szkole.
2. Z komputerów mogą nieodpłatnie korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy szkoły w godzinach pracy biblioteki szkolnej.
3. Przy stanowisku komputerowym może znajdować się równocześnie maksymalnie dwóch użytkowników.
4. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów.
5. Użytkownik komputera musi posiadać elementarną znajomość jego obsługi. Bibliotekarz nie ma obowiązku udzielania stałej pomocy w tworzeniu dokumentów, bądź wyszukiwaniu materiałów dla użytkownika. Może udzielić pomocy, jeśli aktualnie dysponuje czasem.
6. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłaszać bibliotekarzowi.
7. Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada finansowo użytkownik. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice (prawni opiekunowie).
8. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad nauczyciel bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.
9. Na przerwach śródlekcyjnych nie ma możliwości korzystania z Internetu, jeśli w bibliotece znajduje się wielu czytelników.
10. Przed opuszczeniem stanowiska należy skasować wszelkie wprowadzone dane i wylogować się z systemu.
11. Każda osoba korzystająca z komputerów zobowiązana jest do dbałości o sprzęt, zachowanie czystości, przestrzeganie norm bezpieczeństwa, higieny pracy i nauki, jest odpowiedzialna za uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania. Jeśli jest niepełnoletnia, odpowiedzialność ponoszą rodzice.
12. Bezwzględny zakaz dotyczy:
a) samodzielnego instalowania programów, zmian ich konfiguracji, a także zmian ustawień systemowych,
b) prowadzenia działalności nielegalnej (kopiowanie filmów, muzyki, programów komputerowych,
c) umieszczania w sieci Internet nielegalnych informacji, oprogramowania, używania obraźliwego języka, jak również podejmowanie jakichkolwiek działań niezgodnych z prawem obowiązującym w Polsce.
 

V Postanowienia końcowe

1. Nauczyciel bibliotekarz ma prawo stosowania przewidzianych w Statucie Szkoły sankcji w stosunku do uczniów nieprzestrzegających postanowień niniejszego regulaminu.
2. Rozstrzyganie spraw nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu leży w kompetencjach Dyrektora Szkoły.


SZKOLNY REGULAMIN KORZYSTANIA Z PODRĘCZNIKÓW,

MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH I ĆWICZENIOWYCH

 

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Regulamin określa szczegółowe warunki:
a. wypożyczania przez uczniów podręczników, materiałów edukacyjnych, a także warunki przekazywania uczniom materiałów ćwiczeniowych,
b. postępowania w przypadku zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia podręcznika, materiału edukacyjnego,
2. Podręczniki lub materiały edukacyjne:
a. stanowią własność szkoły,
b. użytkowane są przez okres minimum trzech lat.
3. Do wypożyczania podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych uprawnieni są wszyscy uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 6 w Białej Podlaskiej, którzy rozpoczęli naukę w klasie pierwszej w roku szkolnym 2015/2016 lub później.
4. Udostępnianie oraz zwrot wypożyczonych podręczników, materiałów edukacyjnych podlega rejestracji w bibliotecznej kartotece czytelników.
5. Każdy rodzic i uczeń ma obowiązek zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i stosowania jego postanowień w praktyce:
a. na pierwszym w roku szkolnym, zebraniu klasowym wychowawca zapoznaje rodziców, a na lekcji wychowawczej – uczniów z regulaminem,
b. rodzice i uczniowie podpisem potwierdzają zapoznanie się z regulaminem.

6. Za zapoznanie uczniów i rodziców z regulaminem korzystania z podręczników odpowiada wychowawca klasy.

 

§2
WYPOŻYCZANIE UCZNIOM PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH ORAZ PRZEKAZYWANIE MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH

 

1. Na początku roku szkolnego uczniowie za pośrednictwem wychowawcy pobierają z biblioteki podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.
2. Uczeń ma obowiązek sprawdzić stan wypożyczonych podręczników, materiałów edukacyjnych i ewentualne uszkodzenia lub zniszczenia natychmiast zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi lub wychowawcy.
3. Rodzice lub prawni opiekunowie potwierdzają u wychowawcy odbiór podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych własnoręcznym podpisem.

 

§ 3
UŻYTKOWANIE PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH ORAZ MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH

 

1. Uczeń zabezpiecza podręczniki i materiały edukacyjne przed zniszczeniem poprzez obłożenie podręczników i materiałów edukacyjnych, które po zakończeniu korzystania należy zdjąć bez uszkodzenia oryginalnej okładki.
2. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów zwracają uwagę na stan podręczników i ewentualne uwagi zgłaszają wychowawcy.
3. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów przy pomocy długopisu, wyrywania, nacinania, sklejania, zgniatania, brudzenia kartek w podręcznikach lub materiałach edukacyjnych itp.
4. Dopuszcza się używanie ołówka, jednak przed zwrotem uczeń powinien usunąć wszystkie wpisy ołówkiem.

 

§ 4
ZWROT PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH ORAZ MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH

 

1. Podręczniki i materiały edukacyjne wypożyczane są na okres zajęć dydaktycznych, z terminem zwrotu do 7 dni przed zakończeniem zajęć edukacyjnych w danym roku szkolnym. Przed zwróceniem podręczników lub materiałów edukacyjnych do biblioteki wychowawca wraz z powołaną komisją określa i odnotowuje stopień zużycia podręcznika, materiału edukacyjnego.(1.typowy - dla zwykłego użytkowania; 2. uniemożliwiający dalsze użytkowanie – zwrot kosztów; 3. zagubiony
a. w szczególnych przypadkach zwrot wypożyczonych podręczników lub materiałów edukacyjnych może nastąpić w innym terminie (np. w sytuacji przejścia ucznia do innej szkoły lub egzaminu poprawkowego)
2. Dołączona do podręcznika, materiału edukacyjnego płyta CD/DVD, mapa, plansza itd. stanowi integralną część podręcznika, materiału edukacyjnego i nie może być oddzielnie wypożyczana, należy ją zwrócić wraz z podręcznikiem, materiałem edukacyjnym.
3. Materiały ćwiczeniowe są użytkowane przez ucznia przez jeden rok bez konieczności zwrotu.
4. Uczeń, który w trakcie roku szkolnego rezygnuje z edukacji w naszej szkole, zobowiązany jest zwrócić otrzymane podręczniki i materiały edukacyjne wychowawcy klasy, a ten przekazuje je bibliotekarzowi do odpisania z karty wypożyczeń ucznia (po wcześniejszej kontroli wychowawcy)
5. Rodzic otrzymuje od wychowawcy pisemne potwierdzenie zwróconych podręczników i materiałów edukacyjnych.

 

§ 5
POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU USZKODZENIA, ZNISZCZENIA LUB NIEZWRÓCENIA W TERMINIE PODRĘCZNIKA LUB MATERIAŁU EDUKACYJNEGO


1. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia do biblioteki w wyznaczonym terminie podręczników, materiałów edukacyjnych sfinansowanych ze środków dotacji celowej, rodzic/ prawny opiekun ucznia zobowiązany jest do zwrotu kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego.
2. Przez zniszczenie podręcznika lub materiału edukacyjnego rozumie się działanie, które uniemożliwia ich dalsze wykorzystywanie, a skutków naruszeń nie da się usunąć.
3. Jeżeli do podręcznika lub materiału edukacyjnego dołączone były płyta CD/DVD, mapa, plansza itd. należy je zwrócić wraz z podręcznikiem lub materiałem. Zagubienie płyty CD/DVD, mapy, planszy itd. skutkuje koniecznością zwrotu kosztów całego podręcznika lub materiału edukacyjnego.

 

§ 6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Podręczniki , materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe nabyte przez Szkołę w ramach dotacji celowej zostają przekazane na stan biblioteki. Ewidencja dokonywana jest zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Inwentaryzacja zasobów darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych odbywa się po ich odbiorze od czytelników. Sprawozdanie przedstawiane jest Dyrektorowi szkoły przez przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej najpóźniej do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktycznych celem uzupełnienia zasobów.
3. Sprawy sporne pomiędzy wychowawcą, bibliotekarzem a uczniem/rodzicem rozstrzyga Dyrektor szkoły.
4. Organem uprawnionym do zmiany Regulaminu jest Dyrektor szkoły.
5. Decyzje w innych kwestiach z zakresu udostępniania podręczników, materiałów edukacyjnych, które nie zostały ujęte w niniejszym Regulaminie, podejmuje Dyrektor szkoły.
6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem określonym w Zarządzeniu Dyrektora szkoły.


Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa bez bliższego określenia o:
Bibliotece – należy przez to rozumieć bibliotekę szkolną w Publicznym Gimnazjum nr 6
Szkole – należy przez to rozumieć Publiczne Gimnazjum nr 6 w Białej Podlaskiej
Uczniu – należy przez to rozumieć ucznia szkoły uprawnionego do otrzymania darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych
Podręczniku – należy przez to rozumieć podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego w danym roku szkolnym
Materiale edukacyjnym – należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną
Materiale ćwiczeniowym – należy przez to rozumieć materiał przeznaczony dla uczniów służący utrwalaniu przez nich wiadomości i umiejętności
Rodzicu – należy przez to rozumieć rodzica lub opiekuna prawnego ucznia
Dotacja – należy przez to rozumieć dotację celową, o której mowa w art.22ae pkt 5 ustawy o systemie oświaty(Dz.U. z 2014 r. poz. 811)
Wychowawcy – należy przez to rozumieć wyznaczonego przez Dyrektora Szkoły wychowawcę klasy

Odwiedzin: 199864
Plan lekcji Dzwonki Kalendarz Zebrania z rodzicami Kontakt
Projekt i wykonanie: Orange Computers